جهت تماس با بخش های مختلف از راه های زیر استفاده کنید:

مشاوره : info@milkiran.ir

خدمات و فنی : service@milkiran.ir

دفتر مرکزی : office@milkiran.ir