لبنیات ایران به علت داشتن زمین فراوان و حاصلخیز دارای مزیت نسبی فراوان برای تولید لبنیات می باشد.ازین رو در نظر داریم با افزایش آگاهی مردم سرزمینمان گامی کوچک در جهت هدفی بزرگ برداریم.

هدف مجموعه خبری لبنیات ایران رسیدن به مصرف لبنیات صد در صد ایرانی در خاورمیانه می باشد.